Skip to content

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej (RODO)informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamila Furtak Fizjobobas z siedzibą w Libiążu, ul. Jaworowa 12 nip 6282027265 zwana dalej Administratorem Danych Osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze Danych Osobowych(art. 6 ust 1 lit c RODO )w postaci prowadzenia dokumentacji medycznej, wynikającego z treści Ustawy z dnia 6.11.2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a także Ustawy z dnia 15.09.2015 o zawodzie fizjoterapeuty. Podstawę przetwarzania stanowić może również art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora danych polegający m.in na dochodzeniu roszczeń czy też przechowywaniu dokumentacji księgowej.

Pani/Pana dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit.h RODO do celów profilaktyki zdrowotnej, ustalania diagnozy medycznej oraz zapewnienia opieki zdrowotnej.

Pani/ Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia, w zakresie niezbędnym do prowadzenia księgowości, dokumentacji medycznej, komunikacji elektronicznej czy też wsparcia IT dla Administratora Danych Osobowych.
Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do żadnej innej organizacji międzynarodowej.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych- nie dłuższy jednak niż okresy wynikające z obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.
Po zakończeniu świadczenia usług Państwa dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie w celach statystycznych, archiwizacyjnych, podatkowych, rachunkowych oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Po zakończeniu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych zostaną one zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie jak również jakąkolwiek identyfikacje. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być Państwu wydana, jak również Państwa przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez Państwa upoważnionej.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich usunięcia (wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami prawa dot. Obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej) sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również uzyskania nieodpłatnej kopii Pańskich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach profilowania.

Kontakt do Administratora Pani/Pana Danych Osobowych:

Kamila Furtak

Tel. 608 709 750

Email: kamafurtak@gmail.com